Jan Amos Komenský

J. A. Komenský se narodil 28.3.1492 v jedné z těchto 3 lokalit: Uherský Brod, Komňa, Nivnice.

Učitel národů

Učitel národů

Spor o rodišti dosud není rozhodnut. O běžného daňového poplatníka se obce většinou přetahují zaživa. U mimořádných osobností tomu bývá naopak. Roku 1604 Janovi krátce po sobě zemřeli oba rodiče, byl nucen opustit školu i Uherský Brod a uchýlit se k příbuzným do Strážnice. Roku 1605 zažívá Strážnice vpád uherských povstalců, dům v kterém bydlel je vypálen a tak nachází další azyl nejprve v Uherském Brodě a pak v Nivnici. V roce 1608 přichází na vyšší bratrskou školu do Přerova. Je starší než jeho spolužáci a snaží se dohnat zameškané. To se mu díky jeho talentu a píli podaří. Roku 1611 se vydává na universitní studia do Hebronu. Zde byl nejvíce ovlivněn filosofem J. J. Alstedem, který se snažil shrnout poznatky všech tehdy známých oborů do jediné encyklopedie. Jan si tento projekt bere za svůj a zahajuje práce na Divadlu světa-naučný slovník nikdy nedokončený a Pokladu jazyka českého. Tomuto dílu se věnoval až do roku 1656 kdy shořelo v Lešně. Školu v Hebronu nedokončil a v roce 1613 se zapsal na univerzitu v Heidelbergu. Po absolvování prvního semestru dospěl k názoru, že školy ho už víc nenaučí a vrátil se na Moravu. Převážnou část cesty absolvoval pěšky, neboť většinu peněz dal za Keplerovu knihu – O obězích těles nebeských. Toho po přečtení litoval. Odmítl heliocentrický systém. Později napsal dílo – Vyvrácení filosofie Descartesovy a astronomie Koperníkovy. Tato bezpochyby zajímavá kniha opět shořela v Lešně, takže se už asi nikdy nedozvíme argumenty kterými napadal Koperníkovo učení. Roku 1628 musel jako zatvrzelý evangelík opustit vlast a společně s dalšími bratry se uchýlil do polského Lešna. Zpět se už nikdy nevrátil, ač o to celý život usiloval. Roku 1631 vydáná učebnici latiny- Brána jazyků otevřená. Obsahuje několik tisíc nejčastěji užívaných slov, spojených do vět a rozdělených na jednotlivá témata. Ty popisovaly živou i neživou přírodu a svět člověka. Témata byla doplněna názornými ilustracemi. Kniha znamenala konec biflování a vzbudila v Evropě senzaci. Komenský se stal pojmem v evropské pedagogice. Kniha byla později několikrát přepracována, zestručněna a bylo přidáno cca 150 názorných ikustrací. Vznikl tak slavný Orbis pictus. Obě knihy byly přeloženy asi do 20 jazyků a to včetně arabských. Komenský se stal žádaným pedagogem. V roce 1641-1642 pobýval v Londýně, v letech 1642-1648 v v Elblagu učil a připravoval učebnice pro švédské školy.V uherském Blatném Potoce pedagogicky působil v letech 1651-1654. Jeho zahraniční mise dopadly nepříliš úspěšně. Jeho hostitelé trpěli falešnou představou, že vzdělání lze dostat do hlavy nějakým zázračným trychtýřem. Kromě pokrokových pedagogických postupů je však potřeba píle a motivace, což platí dodnes… Po vypálení Lešna 1656 se Komenský uchýlil do Amsterodamu, kde 15.11.1670 zemřel. Je méně známo, že se podstatnou část života zabýval, podobně jako mnoho jeho současníků, pracemi na perpetuu mobile. Latinské spisy Ustavičný pohyb a Dějiny ustavičného pohybu se ztratily. Jeho největší dílem je pravděpodobně- Obecná porada o nápravě věcí lidských. Reforma světa pomocí vzdělání. Snaha o vytvoření světa bez válek. Reakce na třicetileté vraždění. Stal se učitelem národů.